Regisztráció eCegbazis.com Felhasználó: eCegbazis.com Jelszó: [ Elfelejtett jelszó ]

Regisztráció


E-Mail cím: * (felhasználó név is egyben!)
eCegbazis.com
Telefon: * (+xx xx xxx xxxx)
eCegbazis.com
Csak számok és '+','-' és szőköz!

Teljes név: *
eCegbazis.com

Jelszó: *
eCegbazis.com
Jelszó megerősítés: *
eCegbazis.com

Mivel kapcsolatban szeretne segítséget:
eCegbazis.com

Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot! *
Elfogadom a Felhasználási Feltételeket! *

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket és fogadja el a nyilatkozatokat!

Felhasználási feltételek

Az Ecégbázis weboldalt (www.ecegbazis.hu, a továbbiakban: Weboldal) a Sema Assistance Kft. (1144 Budapest, Ond Vezér Park 2-4., a továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az adatvédelmi szabályzat rögzít.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Weboldal tartalma semmilyen esetben sem minősül hitelközvetítésnek vagy jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

V. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

VI. A Weboldalon található külső hivatkozások  követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

VII.  A regisztráció és/vagy előmínősítő lap kitöltésekor megismert adatokat, tényeket leírások üzleti titokként kezeljük. Azokat, amennyiben szerződéses jogviszony keletkezik a felhasználó és az Üzemeltető között, úgy a megkötött szerződés rendezi, egyéb esetben a titoktartás terhe mellett törlődnek.

VIII. Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelő adatai:

Neve: Sema Assistance Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Ond Vezér Park 2-4.

cégjegyzékszám: 01-09-916214,

adószám: 14709252-2-42,

képviseli: Gyökeres Zoltán ügyvezető

hivatalos email:, ecegbazis@gmail.com

hivatalos honlap: www.ecegbazis.com

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

1. Az oldal anonim, a felhasználó által választott becenéven kívüli egyéb adatok harmadik személyek által nem hozzáférhetőek. A felhasználó által megadott e-mail cím szintén személyes adat, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. Az e-mail cím ennek megfelelően az Adatkezelő által szolgáltatott tartalmi oldalakon sehol sem jelenik meg. A kezelt adatokat az Adatkezelő jogosulatlan személynek nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze.

2. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (a dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél) kiküldésének lehetősége.

2. A felhasználó önkéntes döntése alapján a felhasználó által megadott adatokat, információkat, különösen az előmínősítő lapon megadott adatokat, leírásokat, feltöltött dokumentációkat, üzleti titokként kezeli, annak tartalmát sem hozza illetéktelen harmadik személy tudomására. Az adatokat az Adatkezelő csak munkája során használhatja fel, azok továbbítását, csak a felhasználó engedélyével továbbítja harmadik személynek.

3. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

Az adatkezelés időtartama:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrációja érvényes, (az Adatkezelő a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

Egyéb információk:

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő mindenkor magas fokú, az Info tv. 7. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő, hatékony védelmi rendszert alkalmaz és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről. Mindent megtesz továbbá, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy megakadályozza (i) a jogosulatlan adatbevitelt; (ii) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatát; (iii) hogy biztosítsa annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; (iv) hogy biztosítsa annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe; a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; és (vi) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3. Az érintettet megilletik az Info tv. 14. § a.), b.) és c.) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére és zárolására vonatkozóan.

4. Az Adatkezelő az Info tv. 17. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt adatot törli, ha

  • a) kezelése jogellenes;
  • b) az érintett – a fent leírtak szerint (Info tv. 14. § c) pont) – kéri;
  • c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adat zárolására kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.